Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar leden en niet-leden (andere contactpersonen). Wij doen dit om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn, de doelstellingen te bereiken en de gewenste werkzaamheden uit te voeren. Deze privacyverklaring legt uit waarom en op welke manier we de persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen u uiteraard wel graag met vragen. Neem hiervoor contact op via secretaris@aedlevwerd.nl.

Wie zijn wij?

De Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd (opgericht in 2000) heeft als doelstelling: het verrichten of doen verrichten van onderzoek betreffende de geschiedenis van Leeuwarden; het uitgeven, doen uitgeven of helpen uitgeven van publicaties, de geschiedenis van Leeuwarden betreffende; de samenwerking met instellingen die een aan het doel van de vereniging verwante doelstelling hebben; het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van Leeuwarden.

Ons vestigingsadres is Wissesdwinger 49, 8911 ER te Leeuwarden

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, transactiegegevens van onze leden en schenkingen, deelnamedetails van evenementen of bijeenkomsten, cookie ID, online surfgedrag en IP-adres.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wettelijke verplichtingen

Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor het voldoen aan de belastingplicht.

(Leden)administratie en dienstverlening

In onze administratie houden we bij wie de leden en andere contactpersonen zijn van Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd. Van deze contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij, zodat we onze diensten optimaal kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan contactdetails om u te kunnen bereiken, maar ook gegevens over deelname aan evenementen. Daarnaast gebruiken we deze gegevens om u te informeren over toekomstige activiteiten (email).

Wij zijn bereikbaar via verschillende kanalen: telefoon, e-mail en post. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

Contactformulier

Middels ons contactformulier op de website kunt u contact met ons opnemen. Uw gegevens worden dan ook alleen éénmalig gebruikt voor het leggen van contact. Mogelijk worden uw contactgegevens opgeslagen in de website. Ze worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Lidmaatschapsformulier

Middels een formulier op de website kunnen nieuwe leden zich aanmelden bij onze vereniging. Ook het wijzigen van bestaande gegevens is mogelijk. Uw gegevens worden uitsluitend voor dat doel gebruikt. Ze worden bewaard voor de duur van uw lidmaatschap van onze vereniging.

Nieuwsbrief

Aan geïnteresseerden sturen we periodiek een nieuwsbrief per email vanuit Outlook. De inhoud van deze nieuwsbrieven is gericht op toekomstige activiteiten van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd. Uitschrijven kan te allen tijde door rechtstreeks contact met ons op te nemen.

Bijzondere gegevens

Voor giften in geld staat een apart formulier op onze website, opgesteld door de Belastingdienst. De gegevens uit dit formulier worden door 1 persoon binnen onze vereniging verwerkt in overeenstemming met de richtlijnen die hiervoor door de overheid aan ons als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) worden gesteld.

Rechten van betrokkenen

De AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, regelt dat iedere betrokkene rechten heeft. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Wilt u gebruikmaken van uw rechten of heeft u vragen/opmerkingen? Neem dan contact met ons op via secretaris@aedlevwerd.nl.

Informatie en inzage: u kunt inzage krijgen in de persoonsgegevens die we van u verwerken. Daarnaast vertellen we u graag meer over het hoe en waarom we juist die persoonsgegevens verwerken.

Rectificatie: u kunt te allen tijde een wijziging in uw persoonsgegevens doorgeven, als u bijvoorbeeld het idee hebt dat we onjuiste gegevens van u hebben.

Vergetelheid: u hebt het recht tot het laten verwijderen van uw persoonsgegevens. Het kan dan wel voorkomen dat we ze voor andere doeleinden nog moeten verwerken, bijvoorbeeld voor de administratie.

Beperking: u kunt de verwerking van uw persoonsgegevens laten beperken als u het idee hebt dat wij de gegevens onrechtmatig of onjuist verwerken.

Bezwaar, recht tot verzet: u kunt bezwaar indienen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als het om marketingdoeleinden gaat, zullen we de verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

Overdraagbaarheid: u kunt onder de AVG uw persoonsgegevens ook over laten dragen. Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan contact met ons op.

Toestemming intrekken: u kunt per verwerking uw toestemming intrekken.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: we horen het uiteraard graag wanneer u denkt dat we niet in overeenstemming met de AVG handelen. Wilt u rechtstreeks schakelen met de Autoriteit Persoonsgegevens? Dan kunt u daar ook een klacht indienen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk bepaald.

Grondslagen van de verwerking

Zoals toegelicht in deze privacyverklaring verwerken wij sommige persoonsgegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst, sommige gegevens met uw toestemming en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang; het kunnen uitvoeren van onze doelstellingen.

Derde ontvangers
Voor de uitvoering van de werkzaamheden schakelen wij dienstverleners in. Dit kunnen derde ontvangers zijn, maar ook subverwerkers. Denk hierbij aan de serverhost, op kleine schaal een marketingbureau (website werkzaamheden, waarbij mogelijk contactgegevens uit het formulier kunnen worden ingezien), Bentacera voor administratieve ondersteuning en postverwerkers.

Persoonsgegevens worden slechts aan derden beschikbaar gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten. Wanneer we de persoonsgegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere met een verwerkersovereenkomst voor dat de gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Uitsluitend wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden Persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en
opsporingsinstanties.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Alleen noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens, welke zijn afgeschermd door verschillende beveiligingsmaatregelen zoals: beveiligingssoftware, wachtwoorden voor elektronische systemen, SSL (beveiligde internetverbinding) en back-ups. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

Leeuwarden, 25 mei 2018