Deel VII – 2002

Ten geleide
VII
Meindert schroor
Fontes Leovardienses. Zestiende-eeuwse bewonerslijsten
van Leeuwarden en zijn Klokslag (1522 – 1581).
VIII
A – Die afftochten cedulen vande wtbuyren Nylandstera,
Bilgaerdstra, Kammingabuerstra (circa 1522)
1
B – Cedulen van den halven vrien (circa 1522)
C – Dat register van de drie wtburen, Kammingabuur en Bilgaerdt
d.d. 2 december 1

D – Register van de dubbele stuiver op de floreen tot lands nootdruftlicke beschriuinge vanden landt knechten d.d. 14 augustus 1526

E – Register van de huur en van den aanbreng van de landen rondom de stad Leeuwarden gelegen (circa 1528)

F – Register vanden penninghen totten dycken opte floreenrente 2½ stuiver, d.d. juli 1529

G – Register van de landrenten van de Leeuwarder Uitburen, Bilgaerdt en Tayngheburen, Sancta Anna Conuent, Nylanders, Kammegabwr (circa 1530)

H – Ontfanck vanden penninghen geordonert tot Ambassiaets propijngelt door aan mijn genadigen heer, den keyser to reyssen Opte floreenrente 1½ stuiver, d.d. 10 februari 1531

I – Nota aengaende de naestlegers van Colcke meer naert verclaeren van Pieter Broerz wonen tot Willaert, gedaen opt raedhuijs den IXden Augustus 1581

J – Die raeminge ende aenslach vander contributie tot stadsbow ende Namelijck vant ingeualle werck by Sancte Katherine poorte (Hoeckstera espelt) d.d. september 1531

K – Die raeminge ende anslach vanden Contributie tot stadtsbouw ende naemelick vant ingeuallen Werck by sancta katerine poert (Kempenaespel) d.d. september 1531

L – Omslach tot S. Jacobspoorte in Ao 1547 (oldehoofsterespel)
M – Ommeslach van Kempana Espell in maio anno 1554
N – Kempema espell: Restcedel getogen wten register vander taxatie en contributie tot die nije poert op die hoeck anno 1534

O – Hoeckstra espell: Restcedell getogen wten register van den taxacie en contribucie tot die nije poert op die hoeck anno 1534

P – Die Nije Stadt: Contributie tot die nije poert onthieth (circa 1532 – 1534)

Q – Restcedull vuijt den register vander taxatie gemaeckt opden nijepoorte vanden hoeck, Ao 1542

R – Jan Faber Registers van opbrengsten der taxatiegelden, Ao 1531 – 1533

S – Specificatie van mynheer ende myn frouw van Amelandts huijsteeden d.d. 1 september 1570

T – Lijst met namen van militairen op het Leeuwarder Bolkhuis, 1540
Harm Nijboer Een rekening betreffende de bouw van de schutterdoelen in 1540.

Register