Deel VI – 1997

Ter inleiding: familiegechiedenis en familiebesef

P.N. Noomen
De familie Cammingha in de middeleeuwen:
haar relatie met de stad Leeuwarden en haar positie in Oostergo

J. Faber
‘Uit eersugt en om geld en eer en hoge staat’
De familie Bourboom, het succesverhaal van een
Leeuwarder regentengeslacht temidden van tijdgenoten (1652 – 1791)

Yme Kuiper en Mirjam Wagter
De uitgaande wereld van Leeuwarden, 1860 – 1900
Levensstijl en standsbesef van de Friese aristocratie in de
Jeugdherinneringen van jkvr. Adriana Wilhelmina van Andringa
de Kempenaer

Christien Boomsma
Het Leeuwarder stadsbestuur van 1586 tot 1795

René Kunst
Leeuwarder geschiedenis in opbouw (3)
Een overzicht van de publicaties in de periode 1993 – 1996