27 mrt
  • By Dennis Klooster
  • Cause in

In memoriam Rienk Terpstra (1948-2021)

Het bestuur van de Leeuwarder historische vereniging Aed Levwerd heeft met verslagenheid kennisgenomen van het overlijden van stadgenoot Rienk Terpstra.

Rienk heeft zich niet alleen als bestuurslid voor onze vereniging ingezet, maar is vele decennia lang van buitengewone betekenis geweest voor het culturele en historische leven in onze stad.

Drie passies stonden in Rienks leven centraal: architectuur, monumenten en cultuurtoerisme. Zijn werkkringen bij de Rijksdienst monumentenzorg, de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân stonden in dienst van die passies. Vandaar dat Rienk bij zijn afscheid (2011) van de provincie Fryslân waar hij het langst heeft gewerkt schreef dat werk voor hem nooit als ‘werk’ voelde: passie en werkkring vielen samen. Die combinatie gold ook voor de talloze nevenactiviteiten die Rienk ondernam. Uit die lange lijst vermelden wij slechts het bestuurslidmaatschap van de Friese stichtingen Monumentenwacht, Moderne Architectuur, Beeldende Kunst en Fogelsanghstate en ook bijv. van de Stichting Piet de Vries en Noordelijk Film Festival. Rienk zat acht jaar voor de PvdA in de gemeenteraad van Leeuwarden.  Niet zelden was Rienk mede-initiatiefnemer van belangwekkende ontwikkelingen zoals het geval was bij de oprichting van de stichting voor Moderne Architectuur of het Liet Festival. Rienk Terpstra zal voorts blijvend worden herinnerd vanwege de vele publicaties die hij het licht deed zien, variërend van dikke boeken (bijv. over architect Piet de Vries of zijn aangetrouwde familielid Sjoerd Andringa) tot tal van kleinere maar zeer vermeldenswaardige publicaties zoals de boekjes over het door hem gedragen project ‘Monument van de Maand’. De rode draad in zijn leven was dat hij zich steeds bewoog op het snijvlak van economie, cultureel erfgoed en toerisme. Het bestuur van Aed Levwerd is Rienk heel erkentelijk voor de gedrevenheid en tomeloze inzet die hij gedurende zijn leven ten toon heeft gespreid in het belang van het cultureel erfgoed in Fryslân en van Leeuwarden in het bijzonder. Wij wensen zijn partner Margreet Andringa en naaste familie veel sterkte toe bij de verwerking van dit grote verlies.

 

Dennis Klooster