31 mrt
 • By Dennis Klooster
 • Cause in

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Aan de leden van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd

Leeuwarden, maart 2018

Het bestuur van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd nodigt u uit voor de

Algemene ledenvergadering op woensdag 18 april 2018 om 20:00 uur in de grote zaal bij molen De Eendragt, Dokkumertrekweg 28.

Fietsen kunt u op het terrein van NHL Stenden Hogeschool stallen. Auto’s kunt u parkeren op het parkeerterrein van NHL Stenden Hogeschool aan de Rengerslaan.

Agenda

 1. Opening

 2. Vaststellen agenda

 3. Ingekomen stukken en mededelingen

 4. Verslag algemene ledenvergadering 12 april 2017 *

 5. Jaarverslag van de secretaris over 2017 *

 6. Jaarverslag van de penningmeester over 2017 *

 7. Verslag ledenadministratie

 8. Begroting 2019 *

 9. Bestuurssamenstelling:

 • Betty Sinnema (ledenadministratie), regulier aftredend, herkiesbaar

 • Pieter van der Ende (secretaris), regulier aftredend, herkiesbaar

 • Rienk Terpstra (algemeen lid), niet herkiesbaar

 • Saakje Zijlstra (penningmeester), niet herkiesbaar

 • Het bestuur stelt u voor te benoemen Klaas Feenstra (penningmeester)

 • Het bestuur stelt u voor te benoemen Klaas Zwart (algemeen lid)

 1. Rondvraag

 2. Sluiting

Aansluitend de uitreiking van de Pommeranten Pries 2018

Vervolgens verzorgt Oeds Westerhof, director Network and Legacy LF2018, een presentatie over cultuurhistorie in het programma van LF2018.

Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld!

Met vriendelijke groet,

Pieter van der Ende, secretaris

*) de stukken worden begin april 2018 gepubliceerd op de website: www.aedlevwerd.nl. Op de avond van de vergadering liggen de stukken ter inzage.

Dennis Klooster