26 mrt
 • By Dennis Klooster
 • Cause in

Uitnodiging ALV 12 april 2017

Aan de leden van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd

Leeuwarden, maart 2017
Het bestuur van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd nodigt u uit voor de

jaarlijkse algemene ledenvergadering

op woensdag 12 april 2017 om 20:00 uur,
in De Kanselarij – Turfmarkt 11 – Leeuwarden

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Verslag algemene ledenvergadering 13 april 2016*
 5. Jaarverslag van de secretaris over 2016*
 6. Verslag ledenadministratie
 7. Jaarverslag van de penningmeester over 2016*
 8. Begroting 2018*
 9. Bestuurssamenstelling:
  • Rienk Terpstra – nieuw bestuurslid per 1 november 2016, het bestuur
   stelt voor hem te benoemen.
  • Klaas Zandberg – bestuurslid namens het Historisch Centrum
   Leeuwarden (HCL) – regulier aftredend.
  • Het bestuur stelt u voor te benoemen, namens het HCL, Jelle Hoekstra.
  •  Jorrit Holwerda – voorzitter – regulier aftredend.
 10. Vacature voorzitter: het bestuur stelt u voor Daan Postma tot voorzitter te
  benoemen.
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Aansluitend de uitreiking van de

Hendrik ten Hoevepries 2017
en
Aed Levwerd Pommeranten Pries 2017

Pauze

Passend bouwen in de binnenstad

Naar het ontwerp van J.O.N.G.architecten is onlangs de nieuwbouw van het St. Anthony Gasthuis opgeleverd aan het Schoenmakersperk.
Aan de hand van dit project, en andere nieuwbouw in de Leeuwarder binnenstad, zal architect Kees de Haan zijn visie uiteen zetten over wat wel en niet passend is in de monumentale binnenstad.

Schoenmakersperk, nieuwbouw St. Anthony Gasthuis
Schoenmakersperk, nieuwbouw St. Anthony Gasthuis

*) de documenten worden 27 maart 2017 gepubliceerd op de website van Aed Levwerd: www.aedlevwerd.nl. Op de avond van de vergadering liggen de stukken ook ter inzage.
Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld!

Met vriendelijke groet,
Pieter van der Ende
secretaris

Dennis Klooster